Faktasjekk av «koronakrisen»: Kun 0,04 prosent (!) av «smittede» mellom 0 og 60 år omkommer!

En journalistisk faktasjekk av grunnlaget for «korona»-hysteriet, ”koronakrisen”, ”pandemien”, ”koronatiden”, restriksjonene, nedstengningen og vaksinasjonsiveren – og den merkverdige «dekningen» til norske medier.

Den gravende journalisten i meg har lenge ivret etter å si noe om den såkalte ”korona-krisen” – den merkelige situasjonen som begynte for drøyt ett år siden. Men jeg har likevel holdt tett – delvis fordi det ikke er ”mitt bord”, og delvis fordi jeg både håpet og ønsket å tro at de underlige seriene av begivenheter vi har vært vitne til kunne og måtte tilskrives en blanding av frykt, forvirring, uvitenhet, kort hukommelse og ren og skjær dumskap. En mengde forhold tvinger meg imidlertid nå til å begynne å tvile på denne ”optimistiske” tolkning av 2020.

Jeg fikk bange anelser alt i mars 2020, blant annet jeg lenge har vært en lidenskapelig student av verdens historie, og fordi noe av det historien lærer oss – eller burde lære oss – er at man alltid bør bli litt skeptisk når ”alle” nokså plutselig begynner å mene det samme, og å ”marsjere i takt”. For slående eksempler på det, trenger vi ikke å gå lenger enn til nabolandet Sovjetunionen for noen tiår siden. Men jeg lot som sagt likevel være å si noe.

Nå (i 2021) føler jeg imidlertid at situasjonen har nådd et punkt hvor jeg som forhenværende journalist, mangeårig skribent og ikke minst ”intellektuell” (velinformert og belest) har en plikt til å si hva jeg ser. Jeg kan ikke utelukke at jeg tar feil, og jeg er fullstendig åpen for siviliserte og faktabaserte diskusjoner, men jeg tviler sterkt på å mine bekymringer er resultatet av fantasier.

(Vennligst merk: Denne faktasjekken ble opprinnelig publisert våren 2021. Den er fortsatt like aktuell som da, men jeg vil også anbefale deg å lese mitt brev om PCR-testen til Farmasiet, samt den nye artikkelen om alarmerende funn av fremmedlegemer i «korona»-injeksjonene, presentert på en konferanse i september, av svært erfarne og troverdige tyske leger.)

La oss se nærmere på noen enkle og lett tilgjengelig fakta:

Tall for influensasesongen 2017–2018 (fra FHI)

Antall smittede registrert (diagnoser): 142 092

Antall sykehusinnlagte med influensa: Ca. 7600 (se s. 20 i årsrapporten) (ca. 2600 flere enn gjennomsnittet for influensasesonger)

Antall døde: Ca. 1400 (ca. 500 flere enn gjennomsnittet for influensasesonger)

Antall personer i risikogrupper for influensa: Ca. 1 600 000

Gjennomsnittstall for influensasesonger (fra FHI)

Antall smittede: Ca. 500 000 (ca. 10 prosent av befolkningen) smittes

Antall sykehusinnlagte: Ca. 5000

Antall døde: Ca. 900

Tall for ”korona-viruset” / ”pandemien” (COVID-19), fra slutten av februar 2020 og til og med 7. januar 2021 (ca. ti måneder) (FHI og VG)

Antall smittede registrert: 53 326

Antall døde: 467

Kommentar: Som vi ser var det alt i januar 2021 svært gode grunner til å stille store spørsmålstegn ved selve grunnlaget for bruken av begrepet «krise» om SARS-CoV-2 og sykdommen COVID-19. For selv nesten ett år etter erklæringen av «krise» i Norge hadde fortsatt langt færre nordmenn omkommet av COVID-19 enn det antallet nordmenn som i snitt dør HVER ENESTE INFLUENSASESONG, av vanlig sesonginfluensa! Videre: Hvorfor erklærte man ikke «krisetilstand» vinteren 17/18, da en uvanlig kraftig sesonginfluensa førte til langt flere sykehusinnleggelser og dødsfall enn det som er vanlig — blant annet fordi influensavaksinen ikke var særlig effektiv? Man vil selvfølgelig alltid kunne hevde at antallet dødsfall knyttet til COVID-19 hadde vært høyere hvis ikke man raskt hadde innført ulike tiltak. Men tiltakene i Norge var mye, mye mer moderate enn dem som ble innført i land som Storbritannia, Frankrike og Irland. Likevel var og er antallet «korona»-relaterte dødsfall i Norge svært, svært lavt.

Status i Norge etter ett år med «korona»

Tall for ”korona-viruset” / ”pandemien” (COVID-19), fra slutten av februar 2020 og til og med 10. mars 2021 (ca. tolv måneder/ett helt år) (FHI og VG)

Ett år er et godt tidspunkt for å gjøre opp status, siden COVID-19-fenomenet nå har pågått en hel vinter (2020–2021). Ett år er dessuten et godt tidspunkt for å sammenligne dette fenomenet med den såkalte spanskesyken, hvis alvorligste del varte cirka ett år.

Antall smittede registrert: 76 484

Antall døde: 632

Aldersfordeling:

90+: 177

80–89: 230

70–79: 135

60–69: 63

50–59: 23

40–49: 7

0–39: 3

Sum: 70–90+: 542

Prosent av døde som var 70 år eller eldre: 85 prosent!

Prosent av døde som var 60 år eller eldre: 95 prosent!

Dødelighet totalt i prosent: Ca. 0,8 prosent

Men hva er dødeligheten for smittede under 60? Tallene over viser at den må være mye lavere, siden 95 prosent av de omkomne var 60 år eller eldre.

For å finne dette tallet gjorde jeg et enkelt regnestykke, som burde ha vært å finne i alle norske medier: Jeg la sammen tallene for antall smittede i aldersgruppene fra 0 til 60 år, så det antall som hevdes å ha omkommet av COVID-19 i de samme aldersgruppene (sistnevnte var 33), og regnet ut hvilken prosentandel de omkomnne utgjorde av de totale antall smittede.

Konklusjon: Kalkulert dødelighet for smittede mellom 0 og 60 år gamle: 0,04 prosent

Merk at disse tallene stammer fra en periode hvor de aller fleste nordmenn, og især dem under 60, ikke hadde fått en eneste vaksinedose. Dette betyr i klartekst at dødeligheten for smittede i aldersgruppene fra 0 til 60 år på kun 0,04 prosent gjelder UVAKSINERTE.

For kilde til tallene for smittede og døde, se ”Antall meldte covid-19 tilfeller etter kjønn og aldersgruppe”: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags–og-ukerapporter/dags–og-ukerapporter-om-koronavirus/

Tenk over dette: I løpet av ett helt år med ”korona” har kun 33 personer under 60 omkommet. Ser du hva det står her? Går det inn?

Faren for å omkomme av COVID-19 for befolkningen sett under ett er mindre enn ”en av hundre”, og for dem under 60 langt mindre. Sagt på en annen måte: Færre enn en av hundre som smittes av COVID-19 dør, og 95 prosent av dem som dør er over 60 år gamle eller eldre, i mange tilfeller betydelig eldre, og av dem i 80- og 90-årene kan vi regne det som sikkert at svært mange hadde en eller flere alvorlige sykdommer eller lidelser før de ble smittet av ”korona”.

Ja, den totale dødeligheten er noe høyere enn for en vanlig sesonginfluensa, men er den høy nok til å rettferdiggjøre mange, mange måneder med intenst medie- og politikerdrevet hysteri, og ”tiltak” som er så strenge og begrensende (selv om de er mye mindre omfattende enn ”tiltakene” i land som Storbritannia, Frankrike og Canada, som har sett diktaturlignende tilstander) at de har og vil drive tusenvis av mindre bedrifter til konkurs, og svekke Norges økonomi for mange år framover?

Selvfølgelig ikke! Disse tallene viser med all mulig tydelighet at det eneste riktige hadde vært – og fortsatt er – å oppfordre dem over 60 eller 65 til å isolere seg og ta visse forholdsregler (eksempelvis innta kraftige vitamin D- og sinktilskudd og komme i bedre form), og utover det LA SAMFUNNET FOR ØVRIG FORTSETTE SOM NORMALT!!!

Dette er, i en viss forstand, alt du trenger å vite, kjære leser.

Igjen: Ser du hva det står her? Går det inn?

(Oppdatering 12. juli 2021: De offisielle tallene til FHI per 12. juli bekrefter bare den uhyre lave dødeligheten nevnt over. 120 751 personer under 60 år er registrert smittet siden ”pandemien” begynte. Men merk at ”smittet” ikke er det samme som syk – og som tallene for dødsfall viser, har kun 54 personer under 60 år omkommet siden ”krisen” startet. I prosent utgjør disse 54 dødsfallene akkurat samme andel som i mars – 0,04 prosent. Så langt er altså effekten av de mye omtalte vaksinene (som ikke er vaksiner i tradisjonell forstand, fordi de ikke inneholder et uskadeliggjort virus) helt usynlig i de offisielle tallene fra FHI for ”korona-dødsfall” blant nordmenn under 60 år.)

Jeg vil sterkt oppfordre deg til å tenke grundig over hva disse tallene forteller oss, både om året som har vært og om situasjonen vi nå befinner oss i.

Grunnleggende borgerrettigheter opphevet – på hvilket grunnlag?

Du bør definitivt også spørre deg selv om hva dette har gjort mulig, og om det som er blitt muliggjort kan ha noe med det mediedrevede hysteriet og den totale mangelen på sann, kritisk og gravende journalistikk å gjøre.

For eksempel: Rettigheter som i de fleste ”vestlige” (eller europeiske) samfunn er blitt regnet som selvfølgelige i generasjoner, og som nå er nedfelt i Norges grunnlov (se § 101, 102, 106, etc.) som blant annet forsamlingsfrihet, foreningsfrihet og bevegelsesfrihet, er nå, helt plutselig, blitt midlertidig «opphevet» (hevdes det, men det juridiske grunnlaget er tvilsomt) på grunnlag av lovgivning innført med en såkalt krise (som ikke egentlig er en virkelig krise) som argument. Uten den gigantiske krisemaksimeringen, som begynte alt i mars 2020, hadde det vært utenkelig å suspendere bestemmelser i Norges grunnlov i uker eller måneder av gangen, på grunnlag av et relativt ufarlig virus. Til alt overmål ønsket regjeringen både i 2020 og i 2021 å gi seg selv mulighet til å innføre portforbud (curfew). Det er helt utrolig, men det utrolige er nå blitt dagligdags.

Se også denne artikkelen, om hva ledende norske jurister uttalte om dette temaet våren 2020.

En av de utallige store demonstrasjonene som har funnet sted ute i verden mot «korona»-diktaturet dette året. Her ser vi en gate i Sydney, Australia. Vær så snill, ikke fest lit til det politiserte tullet mange betalte «synsere» får seg til å skrive om dette. Jeg har selv bodd i Sydney. De aller, aller fleste av disse demonstrantene er vanlige folk som deg og meg, ikke ekstremister. Men politiet behandler dem nå, i noen tilfeller, med en brutalitet som vi tidligere bare kjente fra diktaturer som Kina og Nord-Korea, og dette gjør naturlig nok mange både forskrekket og forbannet.

En rask faktasjekk av forsøkene på å assosiere ”koronakrisen” med spanskesyken

Så noen ord om spanskesyken:

Spanskesyken i Norge, juni 1918 – april 1919 (tre bølger, 11 måneder totalt)

Kilde: Borza, T. (2001). Spanskesyken i Norge 1918–19. Tidsskrift for Den norske legeforening, 121(30), 3551–4.

Befolkning 1918: 2 577 729

Antall dødsfall: 13.000 – 15.000

Antall døde hvis spanskesyken hadde funnet sted i en befolkning med den størrelsen vi har i dag (dvs. en befolkning som er drøyt dobbelt så stor):

Befolkning i dag (ved inngangen til 2020): 5 367 580

Antall dødsfall med den befolkningsstørrelsen: 27.000 – 31.000 (på kun elleve måneder!)

Noen utdrag fra artikkelen av Borza nevnt over:

”En hendelse som står sentralt i forbindelse med spredningen av viruset, er en epidemi som startet 5. mars 1918 blant rekrutter i øvelsesleiren Funston i Kansas, USA. Noen anser dette som selve starten på influensaepidemien og tror ikke på ’Asia-teorien’ (11). Noen uker etter Kansasepidemien ble en halv million soldater sendt med skip over Atlanterhavet til vestfronten.”

Det spesielle med spanskesyken, sammenliknet med andre influensaepidemier, er at mennesker i 20–40 årene ble spesielt hardt rammet. Menn i alderen 25–29 år hadde de høyeste dødsratene (4). Mamelund estimerer at anslagsvis 4 800 ble enker/enkemenn i Norge som følge av spanskesyken i 1918–19 (1). Gravide utviklet komplikasjoner i forbindelse med spanskesyken, noe som førte til en økning i antall aborter og dødfødsler i 1919. Det ble født 59 500 barn i 1919, dvs. 4 000 færre enn 1918. Foreldreløse barn ble et stort problem.”

Kommentar: Som dette, kombinert med tallene for COVID-19, viser, så ligner ikke COVID-19 på spanskesyken i det hele tatt. Mens spanskesyken rammet yngre og middelaldrende mennesker veldig hardt, og derfor førte til mange tragedier, er 95 prosent av dem som har omkommet av COVID-19 60 eller eldre, og 85 prosent av dem som har omkommet av COVID-19 er 70 eller eldre. Realiteten er at COVID-19 er bortimot ufarlig for de aller fleste yngre og middelaldrende mennesker. Unntakene er selvfølgelig dem som har alvorlige helseproblemer fra før av, men akkurat det samme kan sies om den vanlige sesonginfluensaen, som selv de mer utsatte ofte ikke vaksinerer seg mot.

Denne enkle, men klargjørende faktasjekken levner ingen som helst tvil om at en rekke norske aviser, deriblant Stavanger Aftenblad, bedriver en type aktivitet som ikke kan beskrives på noen mildere måte enn som løgn ved falsk assosiasjon, eller lying by false association. Dette er ikke direkte løgn, men en mer utspekulert, og derfor farligere form for løgn, som virker ved at den etablerer en falsk eller irrelevant kobling i hodet til offeret, mellom to eller flere fenomener eller saker som egentlig har lite eller ingenting med hverandre å gjøre.

Dette kan også beskrives som en type hjernevask eller psykologisk manipulasjon, eller som propaganda. For noen svært graverende eksempeler på slike aktiviteter, bedrvet av sentrale aktører i norsk presse, se artikkelen https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/oAk8mj/105-aaring-fikk-foerste-koronavaksine-i-stavanger (bak en betalingsmur), samt innleggene https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/vQv5EX/for-hundre-aar-siden-herjet-spanskesyken-naa-herjer-koronaviruset og https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/AlGQPq/det-globale-skjebnefellesskapet

Ingen av disse tekstene burde ha sluppet igjennom det redaksjonelle kontrollapparatet, siden de er faktamessig uholdbare, virker villedende på naive og kunnskapsløse lesere, og egentlig ikke er annet enn skremselspropaganda.

Mine kjære besteforeldre, som gikk bort i 2007, ble for øvrig født omtrent da spanskesyken rammet Norge. De visste hva den hadde medført av lidelser, og overførte noe av den kunnskapen til meg, og det er nettopp den kunnskapen som gjør at jeg synes det er moralsk forkastelig å sammenligne den såkalte koronakrisen med det verden gjennomgikk da mormor og morfar ble født. Det er faktisk en hån mot dem som ble rammet av spanskesyken.

På verdensbasis ligger dødstallene (fatalities) for SARS-CoV-2 mye, mye nærmere dem man ser i løpet av en vanlig, men litt kraftigere influensasesong (som sesongen 2017/2018) enn dem vi ville ha sett hvis en ekte, spanskesykelignende pandemi hadde rammet kloden vårog glem ikke at verdens befolkning nå er flere ganger større enn den var for drøyt hundre år siden. Av den og flere andre grunner er det (faktisk) tullete å sammenligne tall fra 2020 eller 2021 direkte med tall fra 1918 eller 1919!

Når det normale framstilles som unormalt

En del yngre og middelaldrende som blir syke av COVID-19 får ettervirkninger av ulik varighet, men igjen kan akkurat det samme sies om vanlig sesonginfluensa. Å være slapp og trøtt i noen uker eller noen få måneder etter en influensa er helt normalt, og noe alle visste for inntil drøyt ett år siden. Å få ulike kroniske helseplager etter en kraftig sesonginfluensa er heller ikke uvanlig. At influensavirus muterer er en vanlig og nærmest årviss foreteelse – det er derfor den vanlige influensavaksinen hvert år må oppdateres, og ikke alltid gir så god beskyttelse, og må tas på nytt igjen hver eneste høst

Men nå framstilles det normale som unormalt, og hele den såkalte pandemien er tatt ut av sin naturlige og sin historiske sammenheng. Konsekvensene av at mange politikere og de fleste vanlige medier har valgt eller føler seg tvunget til å følge denne kursen, og at folk flest ikke evner eller ikke vil gjennomskue dette tragikomiske spillet, kan bli ytterst alvorlige. Vi er allerede nå på vei mot kinesiske tilstander – hvorav et fullstendig orwellisk system for ”sosial kredittvurdering” (”social credit system”) er en stor del – og flertallet av befolkningen i Norge synes ikke å så mye som ane hva som er i ferd med å skje.

P.S.: Etter nesten ett og et halvt år med villet hysteri og krisemasimering slipper denne nyheten omsider igjennom:

«Norsk studie: Få får senvirkninger av covid-19»

«For de aller fleste som ikke har vært innlagt på sykehus etter å ha blitt koronasmittet, går virussykdommen fort over, viser en norsk studie.»

«– Det ser ut som om det går over etter to til tre måneder, iallfall i den forstand at man slutter å besøke lege med plagene. Hvis det hadde vært alvorlige og langvarige ettervirkninger, ville vi ha fanget det opp i tallene for økt helsetjenestebruk, forklarer Katrine Damgaard Skyrud, forsker ved FHI og forfatter av studien, til avisa.»

https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/5690g6/norsk-studie-faa-faar-senvirkninger-av-covid-19

For å oppsummere

Kun 0,04 prosent av SMITTEDE under 60 år omkommer. Dette var prosentandelen i mars 2021, og det er fortsatt prosentandelen i juli 2021. I tillegg er det klart at de fleste såkalte smittede ikke er eller blir særlig syke, og at de som dessverre blir alvorlig syke stort sett kommer seg igjen etter en tid.

På grunnlag av denne statistisk sett minimale effekten av et koronavirus snakkes det nå om å INSTITUSJONALISERE TVANGSMEDISINERING av det norske folk – om ikke direkte, så indirekte, via mer eller mindre obligatoriske eller uunnværlige ”vaksinepass” – inkludert barn og unge. Disse vaksinepassene ligner uhyggelig mye på mobiltelefon-appene som nå brukes til tvungen sosial kredittvurdering (social credit rating) i det totalitære og kommunistiske Kina. Jeg må spørre medier og politikere: Har dere gått fra vettet? Er dere splitter pine gærne? Eller hva er det egentlig som ligger bak dette?

Saken oppdateres

Addendum: Noen ord om tallene fra Sverige

Det er også grunn til å spørre om alle dødsfall som tilskrives «korona» virkelig skyldes COVID-19. Dette framgår av en svensk undersøkelse omtalt i Dagens Medisin i august 2020. Journalisten Siri Gulliksen Tømmerbakke skriver der det følgende:

«Dødsfallene er i dødsattesten ført opp som covid-19-infeksjon, men undersøkelsene viser at andre sykdommer, som hjerte- eller lungesykdom eller demens, kan ha bidratt til eller vært den faktiske dødsårsaken, skriver Läkartidningen.

Ifølge granskningen er covid-19 den faktiske dødsårsaken i bare 15 prosent av tilfellene.

For 70 prosent var covid-19 medvirkende, men ikke nødvendigvis den direkte årsaken.

For de siste 15 prosentene viser undersøkelsene at pasientene døde av andre sykdommer. Hjertesykdom dominerer i denne gruppen.

Regionen har nå satt i gang en granskning av journalene til pasientene som døde med covid-19 på sykehus.

– Gjennomgangen er en del av pasientsikkerhetsarbeidet, og er en måte å lære mer om covid-19 og hvordan vi skal håndtere sykdommen, sier Stefan Franzén, medisinsk direktør i Region Östergötland i en pressemelding.»

Denne svenske granskningen er naturligvis av særlig interesse på grunn av det relativt høye antallet personer som etter sigende omkom av COVID-19 i Sverige våren 2020.

Vedrørende situasjonen i Storbritannia vil jeg anbefale deg å lese følgende artikkel i avisen The Sun, publisert 21. november 2020: Covid stats revealed: 95% of deaths had underlying health conditions and ICU hospital beds LOWER than 5-year average

Videre bør du være klar over at det i en årrekke har vært slik at titusenvis av eldre i Storbritannia hver vinter omkommer av kulderelaterte årsaker (tallene varierer naturlig nok fra år til år), fordi de høye strømprisene der borte gjør at de ikke har råd til skikkelig oppvarming av boligen (er det noe ved dette som høres kjent ut?).

https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/last-winter-killed-40000-elderly-6888219

https://www.ageuk.org.uk/latest-press/articles/2018/november/response-to-new-excess-winter-death-figures/

https://www.e3g.org/publications/cold-homes-and-excess-winter-deaths-a-preventable-public-health-epidemic/

Men når hørte vi sist noe om det i norske medier? Jeg vet ikke. I Storbritannia stiller dette retorikken om «å redde liv» i et temmelig underlig lys. I årevis har myndighetene i UK gjort lite eller ingenting for å hjelpe alle de fattige eldre som knapt har råd til å skru på en liten ovn. Men med innføringen av «korona-krisen» ble plutselig livene til de samme eldre viktige nok til å rettferdiggjøre en «lockdown» (en meget streng form for nedstengning) som har vært blant de strengeste og mest diktatoriske i hele verden. Er det kanskje noe som ikke henger helt på greip her?

Kilder:

https://www.fhi.no/nyheter/2018/rekordmange-influensasyke/


https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/08/18/studie-covid-19-ikke-eneste-dodsarsak-blant-eldre-svensker/

https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/5690g6/norsk-studie-faa-faar-senvirkninger-av-covid-19

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s